Sylvia White photo ten Archive 5

Sylvia White
Pool Series 4
Los Angeles, 1996
previous
image
galleries